O nas

Fundacja Punktum Montessori to organizacja powstała w kwietniu 2019 roku w wyniku wcześniej realizowanego projektu pt. „Pracownia Punktum Montessori – międzypokoleniowe lokalne centrum spotkań prowadzone metodą Marii Montessori” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018. Osoby prowadzące w latach 2018-2019 pracownie montessoriańskie na Zamku w Cieszynie postanowiły założyć fundację stricte ukierunkowaną na działalność edukacyjną w duchu Marii Montessori. Decyzję swoją podjęły w oparciu o realną analizę potrzeb lokalnej społeczności, ale przede wszystkich także z wewnętrznego przekonania o tym, jak wiele dobrego może przynieść promowanie i działanie w przestrzeni edukacyjno-społecznej w oparciu o to, co zostawiła nam sama Maria Montessori.

Fundacja powstała z ogromnej potrzeby i wiary w to, że realnie możemy zmieniać naszą edukację tu i teraz, choćby w obrębie naszej Małej Ojczyzny. A poprzez edukację zmieniać kolejne płaszczyzny funkcjonowania społeczeństwa. Działamy w ramach „pracy u podstaw”, przede wszystkim poprzez pracę z małymi dziećmi i ich rodzicami. Priorytetowym celem statutowym pozostaje u nas upowszechnianie pedagogiki Marii Montessori, czyli edukacji opartej na świadomym uczeniu się z własnej woli w społeczności równych praw i wzajemnego szacunku. Samą metodę widzimy jednak jako coś znacznie szerszego, aniżeli edukacja dzieci. Montessori to sposób patrzenia na świat, na procesy i relacje pomiędzy społeczeństwami i kulturami, światem ludzi i światem przyrody. Dlatego nasza organizacja statutowo na równi z edukacją:

– promuje szeroko rozumiany rozwój społeczny – jest inicjatorem włączających działań generujących konkretne lokalne wspólnoty skupiające się na rozwoju i samodoskonaleniu dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób w wieku emerytalnym,

– działa na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa i ochrony praw dziecka,

– realizuje działania włączające naszych odbiorców w świat kultury i sztuki,

– działa na polsko-czeskim pograniczu (ma w swoim kręgu osoby z tzw. Zaolzia (Polacy mieszkający po czeskiej stronie), co powoduje że naturalnie pielęgnuje rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, równocześnie dbając o szeroki jej kontekst,

–  działa na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zawodowym lub zagrożonych ubóstwem,

– działa na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego (co pozostaje niezwykle ważne i spójne z pedagogiką Montessori),

 – stymuluje lokalny rozwój w oparciu o aktywność obywatelską (dzieli się swoimi doświadczeniami z innymi osobami, które tez postanowiły założyć ngo i pes – przedsiębiorstwo ekonomii społecznej).

Wszystkie cele realizujemy zgodnie z pedagogiką Marii Montessori i jej „wychowaniem do pokoju” i „edukacji kosmicznej” (edukacji globalnej i międzykulturowej) – w trosce o rozwój odpowiedzialnego, mądrego, dojrzałego, otwartego i empatycznego młodego człowieka zdolnego do przeprowadzania wartościowych zmian dla lokalnych wspólnot, w którym przyjdzie mu żyć i działać czy też dla świata szerszego.

Co oznacza nasza nazwa?

„Punktum” (łac. punctum) – choć pochodzi z teorii fotografii, zostało przywołane w przypadku naszej fundacji ze względu na bardzo ważną cechę. W dosłownym tłumaczeniu oznacza „ukłucie”, „użądlenie” – w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Chodzi o wywołanie silnych wrażeń, obudzenie, zwrócenie uwagi. Wierzymy, że miejsce, jakie tworzymy, a także społeczność wokół niego, pobudzi nas wszystkich do oddolnego społecznego działania, uaktywni naszą utajoną chęć współpracy i indywidualnego rozwoju, a przede wszystkim uświadomi, że naprawdę warto zawalczyć o inny rodzaj tzw. edukacji” dla naszych dzieci, tak ważnej w kontekście przyszłości naszego wspólnego świata.