Cele

CELE FUNDACJI:

 1. prowadzenie działalności edukacyjnej i wychowawczej formalnej i pozaformalnej,
 2. upowszechnianie pedagogiki Marii Montessori, czyli edukacji opartej na świadomym uczeniu się z własnej woli w społeczności równych praw i wzajemnego szacunku,
 3. działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działania na rzecz integracji i reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym lub zagrożonych ubóstwem,
 4. promowanie i popieranie inicjatyw dotyczących oświaty, kultury, sztuki, nauki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działania wspomagające rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 5. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 6. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 7. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 8. rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju obywatelskim,
 9. promowanie szeroko rozumianego rozwoju społecznego, inicjatyw społecznych, w szczególności popieranie inicjatyw mających na celu rozwój i samodoskonalenie dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób w wieku emerytalnym,
 10. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 11. wspieranie społecznej, oświatowej, dobroczynnej aktywności środowisk lokalnych,
 12. działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 13. propagowanie i rozwijanie ekologicznych postaw wśród lokalnych społeczności, a także inicjatyw służących ochronie zwierząt oraz ochronie dziedzictwa przyrodniczego,
 14. animowanie i stymulowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską,
 15. działania na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 16. działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 17. działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 18. promocja i organizacja wolontariatu,
 19. działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 20. pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 21. pomoc społeczna realizowana przez Fundację będzie mieć na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Zakres i zasady realizowania przez Fundację celu statutowego w postaci pomocy społecznej regulować mogą regulaminy przyjęte przez Zarząd Fundacji.